Kerkdienst

Voorwaarden wel of niet bezoeken eredienst.

!  Houd 1.5 meter afstand
!  Schud geen handen
!  Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis
!  Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Blijf thuis.
!  Moet u hoesten of niesen doe dit dan in uw ellenboog.
!  Volg de aanwijzingen van de aanwezige coördinatoren op.

Gebruiksplan t.a.v. kwetsbare groep gemeenteleden van 70 jaar en ouder. 

!  Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder.
!  Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

Bezoekers aantal. 

In de maand juni mogen we 30 bezoekers verwelkomen (exclusief het “dienstdoende´´ personeel)
Predikant, organist. 1 ouderling en 1 diaken worden tot dienstdoende personeel gerekend, deze personen zijn ook de enige die de consistorie bezoeken en daar aanwezig zijn. Eventuele mededelingen, dank en voorbeden moeten vooraf worden doorgegeven zodat consistorie geen zoete inval wordt voor de dienst.

We zullen in de maanden juni, juli en augustus alleen ochtenddiensten houden. Met uitzondering van 14 juni, op deze zondag zullen we in zowel de ochtend als avonddienst met elkaar het Heilig avondmaal vieren. U kunt u dus op deze datum opgeven voor één van beide diensten.

Mensen moeten zich aanmelden via een reserveringssysteem bij contactpersoon van de kerk, deze houdt het aantal bezoekers bij tot het maximum van 30 bereikt is.

Aanmelden voor de dienst kunt u doen bij Yvonne & Dirk van Zandwijk , te bereiken op 0183-840151 / Yvonne 06-53622357  / Dirk 06-43504524 of mail:  dyvanzandwijk@gmail.com

Aanmeldingen lopen tot en met donderdagavond 20.00 uur, voorafgaande aan de zondagse kerkdienst. Mensen die reserveren en buiten het maximale aantal bezoekers vallen (boventallig) krijgen de week erop automatisch als eerste een reservering voor de dienst. 

Algemene opmerkingen

In en rond de kerkdienst is er nog aan aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals:

 • Zingen tijdens vieringen: Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden.

Er zijn verschillende alternatieven voor de gemeentezang, wij zullen waarschijnlijk voorlopig het intochtslied en het slotlied via de beamer ten gehore brengen. De andere liederen zullen door de voorganger, ouderling of gemeentelid worden opgezegd, of gedeclameerd terwijl organist de melodie speelt.

 • Collectes: Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk.

In de hal van de kerk, op de bijzettafel, zullen collectedoosjes staan waarin u uw gift kunt deponeren. Het doel zal erbij vermeld staan. U kunt uw bijdrage ook nog steeds overmaken op de rekeningnummers zoals vermeld in het Kontaktblad.

 • Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk: zullen in de maand juni nog niet van start gaan, de mogelijkheden voor juli worden nog nader bekeken.

Voor de dienst

Bezoekers komen gewoon via de hoofdingang binnen en verlaten na de dienst ook via diezelfde weg het kerkgebouw, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar. Bij ingang staat ontsmettingsmiddel en of ontsmettende gel of tissues.

De procedure voor het betreden van het kerkgebouw is als volgt:

Bij iedere viering zijn er 2 coördinatoren aanwezig, 1 kerkenraadslid en de dienstdoende koster.

De eerste coördinator (dit is een kerkenraadslid) staat bij de ingang van de kerk en begroet de mensen en vraagt naar hun gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet betreden. De garderobe wordt niet gebruikt, dus wij vragen u om uw jas aan te houden en eventueel over uw toegewezen zitplaats te hangen.

Na deze check en mededelingen mag u de hal van de kerk betreden, waar een tweede coördinator klaar staat, zijnde de dienstdoende koster, die u naar uw toegewezen zitplaats zal begeleiden.

Het is niet de bedoeling dat u zelf gaat rondlopen en op zoek gaat naar een zitplaats, dit gebeurd op aanwijzingen van de coördinatoren.

Opmerkingen:

 • Garderobe wordt niet gebruikt, jas aanhouden en eventueel over toegewezen zitplaats hangen
 • U wordt dringend gevraagd de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen.

Tijdens de dienst

 • Liedboeken worden klaargelegd op de stoelen die voor u staan.
 • We verzoeken u om na afloop van dienst deze daar ook weer achter te laten, en NIET weg te leggen in de kast achterin de kerk.

Na de dienst
De procedure voor het verlaten van het kerkgebouw is als volgt:

 1. Na de zegen opent de koster de deuren.
 2. De kerkgangers verlaten het kerkgebouw per rij, van links naar rechts, te beginnen met de achterste rij.
 3. Tijdens het verlaten van het kerkgebouw dienen de kerkgangers de anderhalve meter afstand in acht te nemen.
 4. Napraten in de hal is niet mogelijk/niet toegestaan.
 1. Bijzondere vieringen en bediening van Sacramenten

BIJZONDERE VIERINGEN EN BEDIENING VAN SACRAMENTEN

Bediening van sacramenten

 • Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent onder andere, dat er voor iedereen die wil deelnemen een eigen schaaltje klaar zal staan, voor in de kerk. Verdere informatie omtrent de viering zult u in de dienst ontvangen.

Procedure avondmaal:

 • Voor iedere deelnemer aan het avondmaal zal een schaaltje klaar staan met daarop een stukje brood en een bekertje wijn.
 • Per rij komen de deelnemers door het rechter gangpad (van achteren gezien) naar voren en halen hun schaaltje op en gaan via het linker gangpad weer naar hun zitplaats. Iedere deelnemer loopt dus een rondje totdat hij/zij weer op de zitplaats is.
 • Als iedereen zijn of haar schaaltje heeft, breekt de voorganger het brood en kan ieder zijn of haar stukje brood tot zich te nemen.
 • Daarna schenkt de voorganger de wijn uit de karaf in de beker, en kunnen de deelnemers hun bekertje wijn opdrinken.
 • Schaaltjes kunnen worden achtergelaten op de zitplaatsen voor de deelnemers (op een omgekeerde stoel, die als ‘tafeltje’ dient).
 • Doop: Dit is mogelijk, met het in acht nemen van de richtlijnen.

Overige diensten als rouwdiensten, huwelijksdiensten en bevestigingsdiensten

 • De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities als bij de ‘gewone’ erediensten. Daarbij is het vermijden van lichamelijk contact extra belangrijk
 1. Gebruik kerkgebouw ‘De Morgenster’

Om het risico op besmetting met COVID-19 gedurende de kerkdiensten zo veel mogelijk te verkleinen zijn de volgende richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de diverse ruimtes tijdens de samenkomsten.

Het gebruik van de consistorie
Consistorie is alleen voor predikant, ouderling, diaken en organist, zij gaan ook de kerk binnen aan de consistorie zijde. Bij ingang hal consistorie staat ontsmettingsmiddel, gel of desinfecterende tissues. 

Het gebruik van de keuken
De keuken is uitsluitend toegankelijk voor de koster.

Koffiedrinken na de dienst als gemeente zal voorlopig NIET plaatsvinden.

Het gebruik van de bijzaal
Deze zal in de maand Juni volledig buiten gebruik zijn. Waarschijnlijk wordt hier vanaf de maand Juli weer kindernevendienst gehouden. Kinderen zullen dan nog niet het eerste en laatste gedeelte in de kerkdienst aanwezig zijn, maar een volledig programma parallel aan de kerkdienst worden aangeboden. Gebruik van de digitale voorzieningen en de grootte van de ruimte past hier beter bij. 

Het gebruik van de Unit Kindernevendienst
Deze zal in de maand Juni volledig buiten gebruik zijn. Waarschijnlijk wordt hier vanaf de maand Juli de kinderoppas gehouden. 

Het gebruik van de kerkzaal
De kerkzaal is conform de volgende uitgangspunten ingericht:

 • Tussen kerkgangers wordt anderhalve meter afstand gewaarborgd.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

Voor de inrichting van de kerkzaal zijn twee scenario’s vastgesteld:

 1. Inrichting van de kerkzaal van 1 juni tot en met 30 juni 2020, maximaal 30 personen
 2. Inrichting van de kerkzaal vanaf 1 juli 2020, maximaal aantal bezoekers wordt nog nader bekeken.
 1. Hygiëne/reinigen:

U wordt als bezoeker verzocht voordat u naar de kerk komt thuis het toilet te bezoeken om toilet gebruik in de kerk tot een minimum te beperken
U wordt als bezoeker verzocht voordat u naar de kerk komt uw handen thuis goed te wassen.
Bij de ingang van de kerk, kunt u uw handen desinfecteren met ontsmettingsmiddel of desinfecterende gel of tissues.
Na de dienst dient de kerk gereinigd te worden, waarbij ieder object dat in contact geweest is met een persoon dient te worden gedesinfecteerd. Met name stoelen, deurklinken, lessenaars, preekstoel, orgel en microfoons maar ook de toiletten dienen goed gereinigd en gedesinfecteerd te worden.

Het schoonmaakrooster dient vanaf komende week, week 23, weer strikt te worden nageleefd. Na iedere zondag dient de kerk weer te worden schoongemaakt, door het op het rooster staande schoonmaakteam.

WordPress PopUp Plugin